Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Gl. Hasseris Skole Logo
Mobil menu

Værdigrundlag

Værdigrundlag

På Gl. Hasseris Skole skal vi give børnene mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i stadig forandring.

 • På Gl. Hasseris Skole lægger vi vægt på trivsel, tryghed, ligeværd og fællesskab
 • På Gl. Hasseris Skole er det værdifuldt, at børnene bliver optimalt fagligt udfordret
 • På Gl. Hasseris Skole er det værdifuldt, at de faglige, sociale og personlige kompetencer supplerer hinanden
 • På Gl. Hasseris Skole lægges der op til ansvarlighed og medindflydelse
 • På Gl. Hasseris Skole er vores principper forankret i vores måde at kommunikere på.

Målsætning

Til hvert punkt i værdigrundlaget har vi følgende målsætninger:

På Gl. Hasseris Skole lægger vi vægt på trivsel, tryghed, ligeværd og fællesskab

Det betyder at:

 • Skolen skal være et trygt lære- og værested
 • Der arbejdes med børnenes sociale læring og udvikling gennem hele skoleforløbet
 • De fysiske rammer i størst muligt omfang skal give mulighed for ro og fordybelse, samt fysiske og kreative udfoldelser
 • Omgangstonen er respektfuld og sproget ordentligt
 • Der stilles positive og realistiske forventninger til børnene
 • Det forventes, at børnene er aktive, engagerede, ansvarlige, undervisningsparate og i stand til at deltage i et forpligtende fællesskab
 • Børnene skal opleve sig selv som naturlige og værdifulde deltagere i såvel det faglige som det sociale fællesskab.

På Gl. Hasseris Skole er det værdifuldt, at børnene bliver optimalt fagligt udfordret.

Det betyder at:

 • Der stilles tydelige og forståelige læringsmål
 • Undervisningsindholdet bør opleves meningsfyldt
 • Pædagogisk IT er en integreret del af undervisningen
 • Undervisningen målrettes børnenes forskellige niveauer
 • Undervisningen løbende evalueres.

På Gl. Hasseris Skole er det værdifuldt, at den faglige, sociale og personlige kompetence supplerer hinanden.

Det betyder at:

 • Vi arbejder ud fra forskellige pædagogiske strategier med henblik på at sætte elevernes egen aktiviteter og læring i fokus
 • Vi lægger op til børnenes ansvarlighed og en forventning om, at de tager ansvar
 • Vi lægger op til, at alle børn tager medansvar og bidrager til gruppens læring
 • Vi lægger op til samarbejde mellem børnene og med børnene
 • Undervisningen skal være afvekslende, og at der skal tages udgangspunkt i børnenes forskellige behov.

På Gl. Hasseris Skole lægges der op til ansvarlighed og medindflydelse.

Det betyder at:

 • Eleverne får medindflydelse i undervisningen på det niveau, de er klar til det, og hvor det er muligt
 • Eleverne får medindflydelse gennem elevråd, skolebestyrelse og relevante udvalg
 • Det forventes, at eleverne er aktive, engagerede og ansvarlige
 • Forældrene forventes at støtte op om at eleverne tager ansvar.

På Gl. Hasseris Skole er vores principper forankret i vores måde at kommunikere på.

Det betyder at:

 • På Gl. Hasseris Skole træffes alle beslutninger fortrinsvist på baggrund af dialog og medinddragelse fra alle aktører. Alle beslutninger skal være velbegrundede og funderet i en konkret kontekst. Der findes ikke endegyldige svar, derfor må vi altid tilpasse vores beslutninger til den konkrete virkelighed med dialogen i centrum
 • Alle beslutninger skal være forankret i Dialogen. Dialog mellem ledelse, medarbejdere og forældre/elever
 • Målet med dialogen skal altid være, direkte eller indirekte, at sikre læring i samarbejdet. Læring, der er med til at give en tryghed og sikre elevernes faglige og sociale udvikling, så alle elever bliver så dygtige som de kan.

I forbindelse med forandringsprocesser skal det sikres at:

 • Der er dialog mellem aktører og interessenter
 • Der er respekt for at alles holdninger og at meninger er lige vigtige
 • Der er medinddragelse i beslutningsprocesser og en klar skildring mellem beslutninger der er til drøftelse og beslutninger, der ikke er
 • Der er ordentlighed i centrum, da det er et aspekt der vægtes højt i vores dialog
 • Der er fleksibilitet i forhold til opgaveløsning
 • Beslutninger altid er fuldt op med et stærkt ”Hvorfor”.