Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Gl. Hasseris Skole Logo
Mobil menu

Skolebestyrelsens forretningsorden

Forretningsorden for skolebetyrelsen

Gl. Hasseris Skole.

§ 1 Skolebestyrelsen sidder for en valgperiode på 4 år. På skolen er der forskudte valg så halvdelen af bestyrelsen er på valg hver 2. år.

§ 2 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter samt 2 medarbejderrepræsentanter. Medarbej-derrepræsentanterne vælges blandt skolens samlede personale inden 1. april og tiltræder ved første be-styrelsesmøde efter sommerferien.

§ 3 Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt en suppleant. Afbud til møderne skal afgives med en uges varsel til formanden (meldested skolens sekretariat).

§ 4 Flytter ens barn til en anden skole, kan man forsætte i skolebestyrelsen indtil næste valg, hvis man selv ønsker det, men man er ikke forpligtet dertil.

§ 5 Der kan sidde 1-2 forældrerepræsentanter i ansættelsesudvalget.

§ 6 Bestyrelsen vælger selv blandt de forældrevalgte sin formand, næstformand.

§ 7 Skolens leder og stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og er ansvarlig for at der udarbejdes dagsorden og referat der godkendes ved mødets slutning.

§ 8 Referatet fra skolebestyrelsesmøderne offentliggøres på skolens hjemmeside senest en uge efter mødet.

§ 9 Fortrolige oplysninger af enhver art udlades fra det referat som offentliggøres.

§ 10 Skolebestyrelsens møder holdes for lukkede døre

§ 11 Skolebestyrelsen kan invitere andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål hvor gæ-sters deltagelse fremmer bestyrelsesbehandlingen.

§ 12 Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret.

§ 13 Der kan ikke tages beslutninger under punktet.” Eventuelt.”

§ 14 Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

§ 15 Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under dis-se, eller ved afgivelse af skriftligt fuldmagt med afstemningsinstruktion.

§ 16 Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.

§ 17 Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 18 Formanden indkalder til møde med mindst 10 dages varsel.

§ 19 Formanden fastsætter dagsorden for møderne, der udarbejdes af skolens ledelse. Dagsordenen bør være bestyrelsen i hænde 5 dage før det møde som den vedrører.

§ 20 Skolebestyrelsen mødes efter behov, der tilstræbes afholdt 10 møder pr. år.

$ 21 Formanden leder møderne. I tilfælde af formanden er fraværende ledes mødet af næstformanden.

§ 22 Skolebestyrelsen skal tage forslag eller klager med på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 23 Skolebestyrelsen har tavshedspligt.

§ 24 Skolebestyrelsen fastsætter principper for og fører tilsyn med skolens virksomhed.

§ 25 Skolebestyrelsen kan drøfte alle spørgsmål om skolen.

§ 26 Skolebestyrelsen godkender skolens budget.

§ 27 Skolebestyrelsen fastsætter ordensreglerne for skolen.

Denne forrretningsorden har hjemmel i lov om folkeskolen og styrelsesvedtægten for Aalborg Kommunale Skolevæsen

Godkendt på skolebestyrelsesmøde den 13. marts 2013