MENU
Aula_close Layer 1
Gl. Hasseris Skole Logo

Lærerstuderende

Uddannelsesplan for praktikken på Gl. Hasseris Skole

Grundoplysninger

Gl. Hasseris Skole
Mester Eriks Vej 57, 9000 Aalborg
Telefon og mail: 99824000  -  glhasserisskole@aalborg.dk
www.gammelhasserisskole.dk

Kultur og særkende

Gl. Hasseris Skole er beliggende ca. 4 km sydvest for Aalborg centrum og har 735 elever fordelt på tre og fire spor fra 0. – 9. årgang. Skolen blev indviet i 1911 og er udbygget i flere omgange.Gl. Hasseris Skole har et tæt samarbejde med Aalborg Kulturskole. 5-600 af skolens elever deltager i den frivillige undervisning i billedkunst, musik og drama under kulturskolen.

Skolen er afdelingsopdelt med årgangsteam, der samarbejder om planlægning, udførelse og efterbehandling såvel i undervisningen som i forældresamarbejdet. Der er et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger.

De fysiske rammer er indrettet således, at hver årgang er i og omkring de samme lokaler i den periode, de er tilknyttet en afdeling (indskoling, mellemtrin og udskoling).

Alle elever på mellemtrinet får udleveret iPad-mini, og på alle klassetrin er den pædagogiske anvendelse af it i fokus.

Hver afdeling har deres egne kendetegn og traditioner, men faste traditioner for hele skolen er: Klippe-klistredag, julegudstjeneste og idrætsdag, samt flere årlige fordybelsesuger for alle på hele skolen.

Vi vægter elevernes faglige læring og en respektfuld og varm omgangstone højt i vores daglige omgang med hinanden. Vi arbejder både på klasse og årgangsvis med elevernes trivsel og samarbejdsrelationer.

Skolen er fast praktikskole for UCN, og vi har et tæt samarbejde med læreruddannelsen.

Gl. Hasseris Skole tilbyder praktik på både 1., -2.- og 3.-niveau.

Praktik, organisering og formalia

Ansvar for praktikken

 • Skolelederen har det helt overordnede ansvar for praktikken på skolen
 • Skolen har en praktikkoordinator (Tommy Busk - tomm0712@glhas.dk). Denne koordinator varetager samarbejdet med læreruddannelsen og har det koordinerende ansvar for planlægningen af de studerendes praktik og efterfølgende ophold på praktikskolen
 • Skolen sikrer at praktiklærerne har linjefagsuddannelse (eller tilsvarende) i de undervisningsfag, som de studerende har praktik i

Samarbejde med de studerende

 • Senest en måned før praktikkens start mødes de studerende med skolens praktikkoordinator og de udvalgte praktiklærere, hvor rammer og praktikskema for praktikforløbet aftales og gensidige krav og forventninger til praktikforløbet afklares
 • Senest 14 dage før praktikstart præsenterer de studerende på baggrund af drøftelser med praktiklærerne deres planer for praktikforløbet
 • Praktiklæreren og de studerende laver forud for praktiksamarbejdet klare aftaler om praktiksamarbejdet, herunder om skriftlighed i planlægningen, vejledningstimernes afholdelse og ansvaret for dagsorden, de studerendes brug af praktikportfolio – herunder logbog eller praktikdagbog, indsamling af datamateriale under praktikforløbet og praktiklærerens rolle i de studerendes undervisning
 • Under praktikforløbet støtter, modellerer og vejleder praktiklæreren de studerende i arbejdet med at opfylde færdighedsmålene og kravene til portfolio på det pågældende praktikniveau
 • På skolen gives de studerende mulighed for at dokumentere deres praktikarbejde bl.a. gennem videodokumentation. Hvis dette kræver tilladelse fra forældrene, støtter praktiklæreren/praktikskolen de studerende i at indhente disse tilladelser
 • Under eller evt. efter praktikforløbet tilbyder skolen, at de studerende kan deltage i skole-hjem samtaler og/eller andre forældrearrangementer med relevans for de studerendes studieforløb
 • Praktiklæreren er de studerendes centrale samarbejdspartner på praktikskolen, men der ud over kan de studerende forvente, at særligt praktikkoordinatoren på skolen, men også det øvrige lærerteam omkring relevante klasser kan spille en aktiv rolle i samarbejdet og vejledningen omkring de studerendes praktikforløb

Studerende på skolen

 • Med henblik på mødepligt og evt. forfald underlægges de lærerstuderende de samme krav som skolens lærere. De studerende har selvfølgelig mulighed for i arbejdstiden at komme til vejledning på læreruddannelsen samt komme på biblioteket og CFU i forbindelse med deres studie af praksis. Det aftales blot med praktiklæreren. Tilsvarende forventes der den samme grad af deltagelse i undervisningen, møder, arrangementer og øvrige aktiviteter som for skolens lærere. En deltagelse, der sammen med studiekravene formuleret i praktikordningen for årgangen, svarer til et fuldtidsarbejde. Gl. Hasseris Skole er opmærksom på, at den samlede arbejdsbelastning svarer til fuld tid. Den studerende er i praktik både som lærer og som studerende.
 • Det forventes, at de studerende forud for praktik og samarbejdet på skolen, har orienteret sig i de relevante materialer om praktikordningen i læreruddannelsen
 • Det forventes at den studerendes undervisningsplaner og lektionsplaner er skriftliggjort forud for undervisningen/praktiktimerne - og at praktiklæreren er bekendt med dem.

Evaluering og prøven

 • Efter hvert afsluttet praktikforløb indkalder praktikkoordinatoren de studerende og praktiklærerne til en mundtlig evaluering. Der ud over uddeles skolens evalueringsskema til hver studerende. Resultatet af disse evalueringer formidles til skolens praktiklærere og hvis det er relevant, til læreruddannelsens praktikledere
 • Skolen forestår praktikeksamen i samarbejde med læreruddannelsen. Ansvaret for planlægningen og gennemførelsen af denne eksamen ligger hos praktikkoordinatoren.

Praktik og vejledning

Praktikskolen sikrer gennem udformningen af rammerne for praktik og praktiklærernes støtte og vejledning under praktikforløbet, at de studerende får mulighed at tilegne sig kompetencer i forhold til de tre praktikniveauer i læreruddannelsen. Særligt vil færdighedsmålene for praktikken være i fokus her.

Kompetenceområdet ’didaktik’:

’Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende’

Niveau 1.

 • Praktiklæreren støtter den studerende i udformning af undervisningsplaner. Det betyder, at hun modellerer/viser skriftlige forløbs- og lektionsplaner med mål- og evalueringsovervejelser. Desuden observerer hun systematisk de studerendes undervisning og udpeger centrale områder med henblik på vejledning
 • Praktiklæreren viser strategier for iagttagelse af elever og deltager i redegørelsen for tegn på elevernes udbytte - på baggrund af de formulerede faglige og sociale mål for undervisningen

Niveau 2.

 • Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer undervisningsplaner i relation til metoder, differentiering, læremidler og it
 • Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer metoder til at evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte

Niveau 3.

 • Praktiklæreren modellerer/viser og diskuterer undervisning i relation til samarbejdet om års- og elevplaner og støtter den studerende i indsamling af datamateriale til studieprocesser i læreruddannelsen – herunder bacheloropgaven
 • Praktiklæreren støtter, vejleder og udfordrer de studerende i udviklingen af praksis på et fagdidaktisk og empirisk grundlag

 

Kompetenceområdet ’klasseledelse’:

’Den studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen´’

Niveau 1.

 • Praktiklæreren viser, hvordan hun selv organiserer og rammesætter sin undervisning i en klasse med elever med forskellige forudsætninger
 • Praktiklæreren støtter den studerende i at rammesætte og organisere egen undervisning i klassen for at fremme elevernes læringsudbytte

Niveau 2.

 • Praktiklæreren støtter og vejleder den studerende i at udvikle elevernes sociale relationer og skabe et godt læringsmiljø

Niveau 3.

 • PraktikIæreren støtter og vejleder de studerende i arbejdet med at lede inklusionsprocesser

 

Kompetenceområdet ’relationsarbejde’:

’Den studerene kan kommunikere lærings- og trivselsfremkaldene med elever – og kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål’

Niveau 1.

 • Praktiklæreren støtter den studerende i at udvikle elevtrivsel og tilrettelægge motiverende læringsaktiviteter
 • Praktiklæreren viser og vejleder de studerende i, hvordan hun kommunikerer med forældre og elever om og i undervisningen – både verbalt og nonverbalt

Niveau 2.

 • Praktiklæreren støtter den studerende i at samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse
 • Praktiklæreren giver den studerende mulighed for at kommunikere skriftligt og mundtligt med forældrene - primært i relation til den gennemførte undervisning

Niveau 3.

 • Praktiklæreren faciliterer den studerende i forskellige opgaver i relation til skole-hjemsamarbejdet med henblik på at udvikle klassens sociale liv og læring